HenzTG100-تبریزآزما

HenzTG100-تبریزآزما


شرکت دانش بنیان تبریزآزما زیر مجموعه هلدینگ سنتال بوده و از سال 1395 فعالیت خود را با محوریت تولید کنتورهای هوشمند چندتعرفه برق آغاز نمود. شرکت تبریزآزما در سال های اخیر توانسته با تولیدات باکیفیت خود در زمینه صنایع الکترونیک بر سر زبان ها بیافتد. یکی از تولیدات این شرکت برد کنترلر ژنراتور TG100  HENZ هست. HENZ TG100  یک برد کنترلر ژنراتور ( Generator Controller ) مبتنی بر ریزپردازنده است که به دو حالت دســتی و اتوماتیک بار را بین برق شهر و ژنراتور منتقل و خطا ها و خرابی های سیستم را کنترل می کند. کنترلر ژنراتور HENZ دارای امکانات ویژه ای همچون نمایشگر LCD، چنج‌اور اتوماتیک و بررسی هر سه CT به صورت همزمان و جداگانه بوده و نیز قابلیت نمونه برداری و نمایش ولتاژ و جریان تک فاز یا سه فاز برق شهر و ژنراتور را دارا می‌باشد.

این بدان معناست که اپراتور دیزل ژنراتور به دلخواه و بسته به شرایط کاری خود میتواند تنها یک CT و فاز را اندازه گیری نموده و یا در صورت نیاز هر سه CT را نمونه برداری و نمایش دهد. کنترلر ژنراتور TG100 دارای سه مد اصلی عملیات شامل Automatic, Test, Off میباشد. در مد عملیات اتوماتیک (Automatic Operation Mode) ، برد کنترلـر دیزل ژنراتور( Genset Controller )، هنگـام بروز خطا در برق شهر(Mains Failure)، ژنراتور به طور اتوماتیک استارت و بار منتقل خواهد شد  .

در این مد، کنترلر سه فاز برق شهر بـه طـور پیوسـته در برابـر حـدود تعیین شده کنترل میشود. زمانی که خرابـی بـرق شـهر به وجود می آید، کنتاکتور برق شهري باز شده و ژنراتور استارت میشود. هنگامی که ژنراتور استارت میشود، کنترلر منتظـر دوره زمـانی تعیـین شـده بـه وسـیله “Circuit Breaker Delay”  خواهد بود و هر گونه خرابی را کنترل خواهد نمود. در مد تسـت (Test Operation Mode) برد کنترلـر دیزل ژنراتـور استارت شده و کنتاکتورها از طریق دکمه هاي GC و MC کنترل خواهند شد. ژنراتور وارد حالت تست شده و ژنراتور با وجود برق شهر اسـتارت خواهـد شـد.

در ایـن مـد، دکمـه GC و دکمه MC فعال خواهنـد شـد. اگـر ژنراتـور کـار کند ، کنتـاکتور ژنراتـور مـی توانـد بـا اسـتفاده از دکمـه GC مادامی که کنتـاکتور بـرق شـهري بـاز اسـت، کنتـرل گـردد. اگر کنتـاکتور ژنراتور باز باشد، میتوان بار را با فشار دادن دکمهMC  به برق شهري منتقل و بـا فشار دادن مجدد آن بار قطع میشود. درحالـت خاموش (Off Operation Mode)، کنترلـر دیزل ژنراتور عملیات خنـک کاري( cool-down) را شروع و سپس خاموش خواهد شد. با فشردن این دکمه بـراي بـار دوم، ژنراتـور بـدون  cool-down شدن خاموش خواهد شد .

ژنراتور در مد خاموش، کنترلر عمل کنترل بر روي ژنراتور و برق شهر را متوقف خواهد کرد و وارد حالت OFF خواهد شد . اپراتور ژنراتور می تواند مد عملیات مطلوب را از طریق نمایشگر LCD واقع در جلوی کنترلر تعیین کند. با وارد شدن به بخش Menu می توان تمام پارامترهای کنترلر را تنظیم و ذخیره نمود. این ویژگی به کنترلر ژنراتور TG100 این امکان را می دهد تا به آسانی با هر ژنراتوری بدون نیاز به واحد مجزا سازگار شود. در صورت بروز هرگونه مغایرت در تنظیمات اعمال شده توسط اپراتور دیزل ژنراتور، به راحتی میتوان کنترلر را به تنظیمات کارخانه برگرداند.

برد کنترلر ژنراتور HENZ TG100 با کیفیت بسیار بالایی به بازار عرضه شده و شرکت تبریزآزما در قدم اول 24 ماه گارانتی برای این دستگاه در نظر گرفته است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!