بازدید مدیرعامل برق منطقه ای

بازدید مقام محترم مدیرعامل برق منطقه ای  آذربایجان و معاون محترم برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی از واحد کنتورسازی تبریزآزما

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!